Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

a) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dedashi Hierbas BV, verder te noemen de verkoper, alsmede op alle overeenkomsten van koop en verkoop tot stand gekomen tussen de verkoper en haar contractpartij, verder te noemen de koper.
b) Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien dat uitdrukkelijk door de verkoper en de koper is overeengekomen en deze afwijkingen ook door de verkoper schriftelijk aan de koper zijn bevestigd. c) Eventuele algemene inkoopvoorwaarden van de koper worden in deze voorwaarden uitgesloten mits nadrukkelijk schriftelijk bevestigd.

2. Aanbiedingen

a) Alle aanbiedingen van de verkoper, waaronder de door verkoper verstrekte prijslijsten, zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
b) De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte gegevens en op de bij aanbiedingsdatum geldende prijzen en lonen. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
c) Indien een vrijblijvende aanbieding van de verkoper door de koper wordt aanvaard, heeft de verkoper het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
d) Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de, voor het geheel, opgegeven prijs.

3. Levering

a) De, door de verkoper opgegeven dan wel overeengekomen, (af)leverdatum is informatief, geldt bij benadering en zal derhalve nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de opgegeven leverdatum, dient de verkoper alvorens jegens de koper in verzuim te zijn, middels aangetekend schrijven door deze in gebreke zijn gesteld.
b) Zolang de verkoper jegens de koper niet in verzuim is, is zij niet gehouden tot vergoeding van de bij de opdrachtgever ontstane schade, welke voor deze eventueel voortvloeit uit het overschrijden van de opgegeven leverdatum.
c) Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering vanaf het magazijn van de verkoper.
d) De koper is verplicht de te leveren zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld dan wel op het moment dat deze haar worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
e) Het is de verkoper toegestaan de te leveren zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is de verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
f) Indien de levering plaatsvindt met gebruikmaking van leenemballage, is de koper gehouden deze leenemballage, voor haar kosten, binnen 7 dagen na ontvangst leeg en in onbeschadigde staat aan de verkoper te retourneren.
g) Kweekproducten worden door verkoper uitsluitend aangeboden voor het kweken van planten waarvan het bezit wettelijk is toegestaan. Koper verklaart deze producten niet te zullen gebruiken voor illegale of commerciële kweekactiviteiten. Indien verkoper vermoedt dat er enige intentie bestaat tot illegale kweekactiviteiten behoudt zij zich het recht voor de aankoop van koper te weigeren.

4. prijs(wijzigingen)

a) De, bij de totstandkoming van de overeenkomst, overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de, ten tijde van de totstandkoming, bekende gegevens en gelden exclusief omzetbelasting.
b) Indien zich, na de totstandkoming van de overeenkomst tussen de verkoper en koper omstandigheden, ter zake van de kostprijsfactoren, voordoen die een wijziging van de overeengekomen prijs rechtvaardigen, dan is de verkoper gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Behoudens in geval de prijswijziging een verhoging van meer dan 10% bedraagt, heeft de koper bij wijziging van de prijs door de verkoper niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
c) Onder kostprijsfactoren zijn in elk geval te verstaan de prijzen van materialen, grondstoffen, verpakkingen, van derden te betrekken zaken, belastingen, heffingen, vrachtprijzen, valutawijzigingen, assurantiepremies, terwijl daarenboven, indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd, die resultaten ten gevolge hebben, welke niet als normale handelsrisico’s zijn aan te merken, verkoper gerechtigd zal zijn dienovereenkomstig toeslagen op de prijzen te berekenen.

5. Monsters, modellen en voorbeelden

a) Indien door de verkoper een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

6. Garantie en gestelde eisen

a) Verkoper verleent op de geleverde zaken geen enkele garantie en draagt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de toepassing van de geleverde zaken, ook niet indien deze worden gebaseerd worden op aanbevelingen, adviezen of informatie gegeven door de verkoper of door derden.
b) Alle eisen die de koper aan de te leveren zaken wenst te stellen en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de koper nadrukkelijk aan de verkoper te worden gemeld.
c) De geleverde zaken zijn geen en hebben ook geen werking als geneesmiddelen, in de zin van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening of andere wetten en regelingen.

7. Wijzigingen in de te leveren zaken

a) De verkoper is bevoegd zaken te leveren die afwijken van de in de koopovereenkomst omschreven zaken, zonder dat de koper het recht heeft de overeenkomst te ontbinden, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die een verbetering betekenen.

8. Overmacht

a) In geval van overmacht is de verkoper gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet.
b) Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor risico van de verkoper behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door (toe)leveranciers, algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor de levering benodigde zaken, vervoersmoeilijkheden, stagnatie bij de invoer van de te leveren zaken, bedrijfsstoringen, overmatig ziekteverzuim, werkstakingen en overheidsmaatregelen en -bemoeienissen gelden zeer uitdrukkelijk als overmacht.
c) Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden alsmede in geval vast komt te staan dat de overmacht van blijvende aard is, kunnen de verkoper en koper een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
d) Indien de verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of in staat is om gedeeltelijk aan haar verplichtingen te voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk overeenkomst. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
e) De verkoper behoudt het recht zich op overmacht te beroepen, zelfs indien de daartoe veroorzakende omstandigheid intreedt nadat de uitvoering van de overeenkomst door de verkoper (gedeeltelijk) voltooid hadden moeten zijn.

9. Controle en reclame

a) De koper is gehouden de gekochte zaken bij aflevering, doch in ieder geval binnen 3 werkdagen na ontvangst, te (laten) controleren en na te gaan of het geleverde beantwoord aan hetgeen is overeengekomen.
b) Onjuistheden, onvolledigheden en/of gebreken met betrekking tot de afgeleverde zaken, welke na ontvangst, door de koper worden geconstateerd dienen onmiddellijk, middels getekend schrijven of per email, ter kennis van de verkoper te worden gesteld.
c) Niet zichtbare gebreken dient de koper tevens binnen 5 werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk, middels getekend schrijven of per fax, te melden aan de verkoper.
d) Reclames welke de verkoper meer dan 7 dagen na ontvangst door de koper van de geleverde zaken bereiken, zullen door haar niet meer in behandeling worden genomen en hebben verval voor de koper van ieder aanspraak tot gevolg.
e) Tijdige controle en reclame schorten de verplichting van de koper tot afname en betaling van de te leveren en/of geleverde zaken niet op. De afgeleverde zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper worden geretourneerd.

10. Eigendomsvoorbehoud

a) De door de verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van de verkoper totdat de koper al diens verplichtingen uit alle met de verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen, voor zover deze verplichtingen tegenprestatie(s) betreffen met betrekking tot geleverde of te leveren zaak dan wel zaken zelf en/of eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de koper van de koopovereenkomst(en).
b) Door de verkoper afgeleverde zaken, die krachtens voorafgaande lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De koper is niet bevoegd de afgeleverde zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
c) Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is de verkoper gerechtigd de afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden, weg te halen of weg te doen halen. De koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
d) Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht de verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
e) De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper:
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand , ontploffing en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering aan de verkoper ter inzage te geven;
– alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan de verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
– de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door de verkoper geleverde zaken te verpanden aan de verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van de verkoper;
op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die de verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de afgeleverde zaken wil treffen en welke de koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

11. Waarschuwingsplicht

a) De koper is gehouden de verkoper onmiddellijk en volledig op de hoogte te stellen zodra zij het vermoeden krijgt dan wel bemerkt dat zij en/of derden schade en/of enig nadeel ondervinden dan wel (verdere) schade en/of enig nadeel zullen gaan ondervinden, welke wordt veroorzaakt door de afgeleverde zaken.
b) Naast haar eigen zorgplicht schade te voorkomen dan wel te beperken, is de koper gehouden koper volledig in de gelegenheid te stellen dreigende schade en/of enig nadeel te voorkomen dan wel schade en/of enig nadeel te beperken.
c) De koper is gehouden de verkoper te vrijwaren voor aanspraken van derde(n) ter zake van schade, welke wordt veroorzaakt door de afgeleverde zaken.

12. Aansprakelijkheid

a) De verkoper is jegens de koper niet aansprakelijk voor schade (directe hetzij indirecte) en/of enig nadeel voortvloeiend uit de door de verkoper afgeleverde zaken, behoudens in geval dat deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de verkoper.
b) In geen geval echter is de verkoper aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving, bedrijfsschade en/of andere gevolgschade.
c) Mocht, met inachtneming van hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel bepaald, blijken dat de ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van de verkoper dient te komen, dan zal de totale aansprakelijkheid van de verkoper zijn beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid in verhouding staat met de ter zake van de afgeleverde zaken overeengekomen prijs en zal in geen geval hoger zijn dan de overeengekomen prijs.
d) Indien de verkoper ter zake van schade en/of enig nadeel, waarvoor zij krachtens de overeenkomst met de koper en/of deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de koper haar ter zake volledig vrijwaren en de verkoper alles vergoeden wat zij aan deze derde dient te voldoen.
e) De bewijslast met betrekking tot enige beweerdelijke aansprakelijkheid van de verkoper berust op de koper, welke door deze wordt aanvaard.

13. Betaling

a) De betaling dient vooruit gedaan te worden. Indien anders overeengekomen verplicht de koper zich alle rekeningen die deze van de verkoper ontvangt, binnen 10 dagen te voldoen, zonder enige aftrek en zonder opschorting wegens vermeende wanprestatie.  b) In geval van wanprestatie, liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen diens (betalings)verplichtingen onmiddellijk opeisbaar zijn. Eveneens zullen de (betalings)verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar worden in geval de verkoper omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen zal (kunnen) voldoen.
c) Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van een giro- of bankoverboeking op een door de verkoper aangegeven bankrekening. In geval van contante betaling dient de koper er zorg voor te dragen dat hiervoor door verkoper een kwitantie wordt afgegeven.
d Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn van 10 dagen is de koper, zonder dat een daartoe strekkende ingebrekestelling vereist is, vanaf vervaldatum tot de dag der betaling over het verschuldigde bedrag de rente met een minimum van 1% per maand, aan de verkoper verschuldigd, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend als een volle maand.
e) Tevens is de koper vanaf vervaldatum buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke 15% van de hoofdsom bedragen. Indien echter de verkoper aantoont hogere kosten, waaronder gerechtelijke kosten, te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, zullen ook deze kosten door de koper moeten worden vergoed.
f) De koper is jegens de verkoper de door haar gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, mits deze niet onredelijk hoog zijn, indien de verkoper en de koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
g) Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening eerstens van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

14. Zekerheidsstelling

a) De verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de koper zekerheid te eisen dat deze binnen redelijke termijn aan diens (huidige en toekomstige) verplichtingen jegens de verkoper zal voldoen.
b Tot het stellen van zekerheid is de koper te allen tijde gehouden in geval van diens faillissement, surséance van betaling, het stilleggen of liquidatie van het bedrijf dan wel door dat de koper door beslaglegging of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over diens gehele of gedeeltelijke vermogen verliest.

15. Opschortingsrecht

a) In geval de koper diens verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt heeft deze laatste, zonder ingebrekestelling, het recht de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten totdat nakoming zijdens de koper heeft plaats gevonden.
b) Het recht de uitvoering van de overeenkomst harerzijds op te schorten, komt de verkoper eveneens toe in geval haar omstandigheden te hare kennis komen welke haar goede grond geven te vrezen dat de koper diens verplichtingen jegens de verkoper niet zal nakomen.

16. Beëndiging van de overeenkomst

a In geval dat de koper te kort komt bij de nakoming van de overeenkomst, heeft de verkoper het recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring dan wel door een rechterlijke uitspraak.
b) Wordt de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden dan is de koper gehouden het positieve contractsbelang van de verkoper te vergoeden.
c) Jegens de koper is de verkoper rechtsgeldig gebruik makend van haar recht de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst tot stand te brengen, nimmer gehouden de hieruit voor de koper voortvloeiende schade te vergoeden.
d) In geval zich omstandigheden voordoen met betrekking tot de te leveren zaken dan wel de personen en/of materiaal waarvan de verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

17. Geheimhouding

a) Behoudens de verplichtingen die de wet aan hem stelt, is het de koper niet toegestaan vertrouwelijke informatie omtrent de verkoper en de zakelijke relatie tussen koper en verkoper aan derden te verstrekken.

18. Aanprijzing

a) Het is de koper niet toegestaan de geleverde zaken aan te prijzen op een wijze die niet in overeenstemming is met wettelijke regelingen, de aard van de geleverde zaken of de wijze waarop de verkoper dit pleegt te doen.
b Het is de koper evenzo niet toegestaan een garantie aan derden te verlenen met betrekking tot de toepassing van de geleverde zaken, ook niet indien deze worden gebaseerd worden op aanbevelingen, adviezen of informatie gegeven door de verkoper of door derden.
c) Bij de verkoop en promotie van de geleverde zaken is het de koper toegestaan gebruik maken van het, door de verkoper verstrekte, verkoopmateriaal. Het verstrekte verkoopmateriaal blijft echter te allen tijde eigendom van de verkoper.
d) Verkoper behoudt uitdrukkelijk het auteursrecht voor op het verstrekte verkoopmateriaal. Het is de koper niet toegestaan wijzigingen in of aan het verkoopmateriaal aan te brengen.
e) In geval de koper de geleverde zaken wenst aan te prijzen middels door hemzelf of in zijn opdracht vervaardigd verkoopmateriaal, is de koper hiertoe pas gerechtigd na schriftelijke goedkeuring van de verkoper.

19. Geschillenbeslechting

a) In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en de verkoper, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam. De verkoper blijft echter bevoegd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

20. Toepasselijk recht

a) Op elke overeenkomst tussen de verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing.

21. Wijziging van de voorwaarden

a) De verkoper is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. De verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld treden wijzigingen jegens de koper in werking zodra haar de wijziging is medegedeeld.

22. Aanvullende of afwijkende bepalingen

De informatie die door Dedashi-Hierbas BV wordt verstrekt via de website(s), links naar of van andere websites, of door zijn werknemers per telefoon, email of enige ander communicatiemiddel zijn strikt educatief en informatief. Deze informatie moet nooit worden beschouwd als een aanbeveling om tot bepaalde handelingen over te gaan.

Onze plantaardige producten worden ( bulk) verpakt en geleverd zonder impliciete geschiktheid voor welk doel dan ook. De koper is verantwoordelijk voor de juiste etikettering, verpakking en doorverkoop van de producten.

De aangeboden en besproken producten zijn niet bedoeld voor het diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen van medische aandoeningen. Raadpleeg voor gebruik uw arts of consult een deskundige fytotherapeut.

Attentie: De producten worden verpakt en/of bewaard in een omgeving waar ook producten met noten, pinda, mosterd, selderij, gluten, sesam, soja worden verwerkt. Ondanks alle voorzorgen is het mogelijk dat een product sporen van deze allergenen bevat.